t! INDICATORE PER ASSI DI BATTUTA, POLANIK – Emmeti Sport Fun Menu